Rochester, NY (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

THIS CHAPTER IS CURRENTLY ON AN EXTENDED HIATUS.

IT IS UNCLEAR AT THIS TIME IF THE CHAPTER WILL RECONSTITUTE.

THE CHAPTER IS NOT CURRENT REVIEWING OR RESPONDING TO APPLICATIONS.

IF YOU WOULD LIKE TO BECOME A DONOR-MEMBER & A GRANTMAKER IN THIS CHAPTER, PLEASE WRITE TO:

rochester@awesomefoundation.org

=================================================