Piqua, OH (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

The Awesome Piqua chapter was formed in May 2016. Our vision is: “Awesome Piqua donates $1000 per month, no strings attached, for an event or project that will help make Piqua be a better community, and will bring smiles and delight to our citizens”.
We are very proud to be the first Awesome Chapter in Ohio!

If you have an interest in joining us as a Trustee, and can contribute $100 per month toward our grant-giving, please contact us. It's fun and rewarding!

Մեր Հոգաբարձուները