Winnipeg, MB (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

We are a new chapter that is opening up in Winnipeg, Manitoba Canada! Because we have a fairly cheap economy in Winnipeg, $100/month is a large amount of money. What we've done is get people on board as 'nano-trustees', who give $100 every two or three months. Then we just rotate through this pool every month to give them the opportunity to join in our process.

For more about what we're up to, check out our Facebook page and our account on Twitter

Մեր Հոգաբարձուները