Connecticut (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

Looking for people who need only $1000 to pursue fun, innovative, awesome projects.

Please do not apply if you are an established nonprofit organization, or if you're fundraising for a cause, or if your need is strictly personal.

On the other hand, if you have a grand design to bring smiles to your community with a local scavenger hunt, a world-record attempt, or a thousand colorful cupcakes, that's awesome. Bring it on.

Մեր Հոգաբարձուները