Kampala (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

“The kingdom of Uganda is a fairy-tale. You climb up … and at the end there is a wonderful new world. The scenery is different, the vegetation is different, the climate is different, and, most of all, the people are different from anything elsewhere to be seen in the whole range of Africa. For magnificence, for variety of form and colour, for profusion of brilliant life - bird, insect, reptile, beast - for vast scale -- Uganda is truly the pearl of Africa.

My counsel plainly is: Concentrate upon Uganda! Nowhere else in Africa will the results be more brilliant, more substantial or more rapidly realized."


Extract from "My African Journey" by Sir Winston Churchill, 1908

Մեր Հոգաբարձուները