Doha (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

It's official. Doha is overflowing with AWESOMENESS!

Here's the deal: Small can be mighty and we believe that far reaching, high impact endeavours can be successful with a small cash contribution combined with a large display of awesomeness. Funding applications are due by the 20th of each month with a winner selected and announced by the 30th of each month.

If you're awesome, have an awesome idea that benefits society, and are in need of micro-funding of up to QR 5,000 to make it happen, apply for an Awesome Award. Doha's 10 Awesome Trustees extend funding with 'no-strings-attached' to one winner per month to effectively launch their community enhancing project. Totally awesome!

Have a Q: email us: microgrant@awesomedoha.org ...or... Ready to make your socially beneficial initiative a reality in Doha? Apply now!

Մեր Հոգաբարձուները