Denver, CO (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

Awesome Denver is now accepting applications for AWESOME projects!

How amazing is your idea? How incredible if you actually got to implement it? How awesome if it positively contributed to our city, community, and world?

We want to make Denver an even sunnier city so we are GIVING AWAY $1000 EACH MONTH, no strings attached, to fund an awesome project that will improve and positively impact our community. We love ideas that will benefit as many people as possible. All you need is passion and a plan to change the world in a positive way!

Please be specific in your application about how the grant will be used; the more we know the better. Send in your application by the 25th of each month, and tell your friends! Come on Denver, we know we have the most innovative, creative and compassionate people in the world here in our great city. The Awesome Foundation wants to see just how awesome we can make Denver. Let's get together and make a difference.

Մեր Հոգաբարձուները