Beirut (Ոչ ակտիվ)

Այս մասնաճյուղն ակտիվ չէ: Ոչ ակտիվ մասնաճյուղն այն է, որը դրամաշնորհ չի հատկացրել 6 ամիս շարունակ: Եթե Դուք հետաքրքրված եք վերագործարկել այս մասնաճյուղը, խնդրում ենք դիմել մեզ։

Մեր մասին

Awesome Foundation Beirut will be launching on December 21st 2012 (coincidence??).

A fundraiser party will be held where attendees can suggest and vote for the best ideas for AF Beirut's first two projects!

Մեր Հոգաբարձուները